Referat fra generalforsamlingen 2010

Diverse information fra bestyrelsen
Forumregler
Brugeravatar
Warnich
HMS 65-klassen A2
Indlæg: 954
Tilmeldt: 29. aug 2005, 10:41
Geografisk sted: Brabrand

Referat fra generalforsamlingen 2010

af Warnich » 24. feb 2010, 00:47

Referat af Generalforsamling i HMS

afholdt d. 08. Februar 2010 – Bredekærgaard, Ishøj.

[b]Dagsorden[/b]:I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 10 er dagsordenen følgende:


[list]
 • 1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for klubben i det forløbne år

  3. Det reviderede regnskab for det sidste virkeår fremlægges til decharge

  4. Valg af formand for bestyrelsen

  a. Tommy Kjehr går af som formand, og udtræder af bestyrelsen

  b. Bestyrelsen foreslår Christian Nordal som ny formand.

  Christian er på valg og er villig til genvalg.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  a. Flemming Hansen er på valg og udtræder af bestyrelsen

  b. Kim Bjerg er på valg og udtræder af bestyrelsen

  c. Kasserer Mette Høeberg udtræder af bestyrelsen

  d. Søren Duun er på valg og er villig til genvalg

  e. Bestyrelsen stiller følgende nye kandidat op til valg:

  i. Uffe Madsen - ny kasserer

  6. Valg af revisor samt suppleant til denne

  7. Godkendelse af budget

  8. Behandling af indkomne forslag

  9. Eventuelt

  a. Kørere i 71-klassen 0-1300 vælger klub-klasserepræsentant.
 • [/list]
  [b]1. Valg Dirigent.

  [/b]


  Johan Fløe Svenningsen blev valgt til dirigent,og Ole Holst til referent. Fritz Trøst Hansen og Preben Skov blev valgt til stemmetællere.

  Dirigenten indledte derefter med at konstatere, at Generalforsamlingen er varslet korrekt og kan afholdes i overensstemmelse med vedtægterne.  [b]2. Bestyrelsens beretning for 2009.

  [/b]


  Tommy Kjehr:  Denne beretning er min sidste som formand, og den indeholder ikke som de tidligere beretninger fremadrettede betragtninger.  Finanskrisen holdt sit indtog i dansk motorsport 2009. Året har været præget af generel tilbagegang i deltagerantal og mangel på økonomi. Dette forhold har IKKE været aktuelt i historisk motorsport. Vi har nok mærket, at pengene ikke flød i en lind strøm, men da vi er vant til at betale alt selv, så var det ikke noget som påvirkede vores samlede billede negativt.  Gik det som det skulle i 09 ? Har vi grund til at være tilfredse ?  Generelt er svaret er ja.  • Ja- på trods af en lille medlemstilbagegang fra 436 til 407 medlemmer i HMS.

  • Ja- vi er fortsat den klub med suverænt flest banelicenser, næsten dobbelt så mange som nr 2.

  • Ja- fordi vi er suverænt ledende på Hill Climb – vi er alene om at arrangere løb i en sportsgren med stor bevågenhed og et voksende deltagerantal.

  • Ja- fordi vore officialkorps igen i år har markeret sig udover vore egne løb. CHGP- danmarks største motorsportsbegivenhed og Le Mans, en anden stor begivenhed- begge steder var HMS officials med.

  • Ja- fordi vi har afviklet 2 baneløb med fantastisk deltagertilslutning.

  • Ja- fordi vi langt om længe har formået at få etableret et fælles regelsæt og DASU-cup for YT.

  • Ja- fordi vi har en af de bedst besøgte motorsport websider i DK.

  • Ja- fordi vi har forhandlet den i mine øjne hidtil bedste og bredeste løbskalender for det kommende år.

  • Ja- fordi vort arbejde med strukturopdeling af det samlede arbejde med at drive klubben endeligt finder en form med dannelsen af aktive underudvalg.

  • Ja- fordi vi samlet har genereret et pænt driftresultat.

  • Ja- særligt fordi vi ser optimistisk på fremtiden.  Til HillClimb vil jeg særligt fremhæve at vi arrangerede gode 5 løb. Munkebjerg var det største arrangement med udenlandsk deltagelse og stor succes i samarbejdet med vore partnere. Årets sidste løb blev det længste HillClimb med en strækning på 4 kilometer.  Søren Duun er fortsat i spidsen for denne del af vor sport, og udover den almindelige ros for gode arrangementer, fortjener Søren og hans gruppe ros for at arbejde med løbende forbedringer af tilskuersikkerheden.  Der er i snit ca. 50 deltagere til hvert Hillclimb og stemningen er i top og på trods af den skærpede konkurrence er løbene præget af godt kammeratskab og stor hjælpsomhed.  Hvert Hillclimb bliver afviklet i samarbejde med en lokal motorsports klub, hvor den lokale klub stiller med officials, løbsledelse og andre praktiske forhold. HMS holder med den overordnede planlægning fast i en ensartethed i arrangementerne, og denne delte arrangørrolle sikrer gode stemning klubberne imellem.  Baneløbsgruppen har afviklet 2 løb på Knutstorp i HMS-regi med rekorddeltagelse. Vi var ved at revne af stolthed over at vores åbningsløb på sæsonen blev besøgt af 130 biler, hvilket var klart over det forventede. Den stolthed holdt lige til finaleløbet på samme bane, hvor vi endte med 160 deltagere og stod med tanker om hvordan vi håndterer arrangementer af denne størrelse fremover. Udover disse løb er der kørt yderligere 4 løb på andre baner, alle præget af stor deltagelse og megen aktivitet.  CHGP midt i København er af DASU udnævnt til den største danske motorsportsbegivenhed. En titel vi skal være stolte af tilfalder vores gren af motorsporten, særligt når man ser på DTC, som alt andet lige har en bedre promovering i offentligheden. Kim Bjerg og hans tropper var igen inde som løbsledelse med diverse officials. De præsterede at påvirke arrangementet med store forbedringer til følge.  Bestyrelsen har som vanligt fordelt de traditionelle formandsopgaver blandt alle, og det har givet en bred arbejdsfordeling. Personligt oplever jeg et meget fint samarbejde i bestyrelsen, og jeg ser den siddende ”09-bestyrelse” som en af de allerbedste klubben har haft. Evnen til at hjælpe og supplere hinanden har været forbilledlig. Det er igen holdarbejde, der er præsteret.  Som jeg nævnte i min beretning sidste år, så er HMS fortsat en stor klub med en god økonomi. Vi har en god klubånd og vi fokuserer fortsat på at arbejde ud fra at fremme vore helt egne interesser for den historiske motorsport og søge de optimale betingelser herfor i ”motorsportdanmark”.  Tillad mig at udvide min beretning med et lidt større tilbageblik.  HMS har i tiden fra 05 til i dag udviklet sig til en klub med egne meninger, en klub der tør sige det etablerede imod, en klub der også viser vejen ved selv at gå forrest. Det bedste ved denne udvikling er, at vi også er en klub der er respekteret for disse kendetegn i omverdenen.  Vi har formået at få sat vores egen indsats i system og det har genereret de positive resultater vi kender. Det er blevet et populært sted at være - her i vores klub- og det skyldes ikke mindst de tiltag vi har sat i gang for at styrke det sociale element i klubben..  Jeg har som formand arbejdet med ledelsen af HMS ud fra en filosofi omkring en smal bestyrelse, hvor der primært arbejdes med klubbens overordnede ledelse og strategi og der definerer en politik for vores adfærd. Den brede arbejdsindsats bør lægges i aktivitetsudvalg med ansvarlige formænd som refererer til bestyrelsen ala baneløbsgruppen og HC-gruppen. Dette mål ser ud til at lykkes, og jeg håber at dette arbejde kan videreføres til gavn for en langsigtet målsætning om fortsat succes og udbygning af klubbens aktiviteter i regi af en ”amatørklub” drevet på fritidsbasis.  Resultaterne af vort arbejde er komet ved holdarbejde. Bestyrelserne fra årene 06 og frem har kun bestået af 4 medlemmer foruden dem vi kender i dag, og det har efter min opfattelse haft en stor betydning for mange beslutninger.  Jeg vil personligt sige tak til alle de bestyrelsesmedlemmer jeg har arbejdet sammen med i HMS gennem tiden. De har hver og en bidraget med noget personlighed og karisma og det har givet mig en lyst til at arbejde som formand og det har betydet at det også har været en fornøjelse.  Den siddende bestyrelse og jeg selv takker for den tillid og opbakning vi har nydt. Personligt siger jeg særlig tak til min 2009 bestyrelse for jeres opbakning og det gode kammeratskab vi har haft gennem året.  Jeg kan kun sige til dig Christian……”det er skønt at være formand”.  Tak for nu.  Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger andet end ros fra forsamlingen for godt formandskab og en god løbskalender for 2010.

  Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen.  Afslutningsvis takkede Tommy på bestyrelsens vegne Lene Hansen, Liselotte Bjerg og Mette Høegh-Sørensen for deres utrættelige arbejde og hjælp til klubben. Og forsamlingen kvitterede ligeså med klapsalver.  [b]3. Regnskabet.

  [/b]


  Regnskabet var ikke underskrevet af revisor, men forsamlingen accepterede regnskabet som dækkende og Tommy gennemgik herefter regnskabet på vegne af Mette, der havde meldt afbud.  Medlemstallet er faldet lidt fra 436 til nu 407 medlemmer – men HMS er fortsat den klub i DK, der har flest banelicenser.

  Der er an samlet omsætning/pengestrøm i HMS/2009 på i alt 1.270.000,- og heraf er 88% brugt på afvikling af arrangementer.

  Regnskabet viser et overskud på 51.000,- kr. og formuen er opgjort til 351.000,- kr.  Gennemgangen gav anledning til flg. Udveksling:

  3.1 Kalibrering af vægte: forekommer dyrt, men prisen er inkl. certifikater. Når de skal kalibreres næste gang vil bestyrelsen spørge medlemmerne om evt. kontakter.

  3.2 Startnumre: HMS har nu større lager så udgiften neutraliseres efterhånden ved salg m.v..

  3.3 Omkostninger ti Præmier: forslag om at iværksætte prisindhentning på leverance ad 1 gang til hele året – måske i østen – for at spare på den store omkostning i regnskabet (ca. 70.000). skala  Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

  [b]4. Valg af ny Formand.

  [/b]
  Christian Nordahl stiller op og støttes af bestyrelsen.

  Christian blev valgt med applaus.  Christian takkede for valget og benyttede så lejligheden til at fortælle lidt om den nye struktur som Bestyrelsen længe har arbejdet frem imod og som nu skal implementeres:  Det er bestyrelsens forslag og hensigt at den nye bestyrelse skal være på 6 personer og at der etableres en række undergrupper, som skal bemandes. Og det er tanken at bede folk som egentlig gerne ville arbejde i bestyrelsen om at arbejde i underudvalgene, og bestyrelsen vil også selv tage kontakt til folk og bede om at de påtager sig et mindre job i nogle af undergrupperne.

  Ved at bede folk om overkommelige opgaver – eller opgaver der direkte knytter sig til den enkeltes kompetencer – er det bestyrelsens håb og tro at det er muligt at få flere til at bidrage til vores fælles Aktiviteter.

  Hovedmålet er få mandet op omkring vores klubarrangementer – således at bestyrelsen kan koncentrere sig om de større linjer, de politisk opgaver i DASU, kontakten til arrangører og baner o.s.v.  Fremover ønskes arbejdet delt op i følgende grupper:

  a. Bestyrelsen:

  Mål: Sikre et grundlag for at klubben på kort og lang sigt kan afvikle historisk motorsport indenfor Baneløb og Hillclimb inden for de klasser, klubben har besluttet.  b. HillClimb-gruppen:

  Hovedopgave: Arrangere Hillclimbs for historiske biler.

  c. Baneløbsgruppen:

  Hovedopgave: Arrangere baneløb for historiske racerbiler.  d. Teknik og Sikkerhed:

  Udvalgets mål:

  - Gøre det nemmere for nye medlemmer at komme i gang.

  - Gøre det nemmere for medlemmer at få de rigtige råd omkring at bygge en historisk racer / lave en

  modifikation på en eksisterende historisk racer.

  - Hjælpe med at øge sikkerheden på medlemmernes biler.

  - Øge sikkerheden ved vores arrangementer for alle udøvere dvs. kørere, officials, mekanikere etc.  e. Medlemsservice:

  Funktionens mål: Gøre det nemmere at blive og være medlem i klubben.  Gennemgangen udløste en bred drøftelse af forholdet mellem bestyrelsen og udvalg, som ikke udmøntedes i noget egentligt modforslag – forsamlingen enedes om at slutte op om bestyrelsens mål og metoder.

  Samtidig med at alle roser vores hjemmeside fremgik det dog klart at man savnede information fra bestyrelsen til medlemmerne.

  Bestyrelsen har aftalt indbyrdes at afstå fra at kommentere løbende indlæg på hjemmesiden, men en eller anden form for orientering om arbejdet ville måske afmystificere og give en større forståelse for det arbejde, som der reelt skal laves for at vores arrangementer kan lykkes.

  [b]5. Valg til bestyrelsen.

  [/b]


  Kim Bjerg og Flemming Hansen samt Mette Høeberg ønsker ikke at fortsætte med at arbejde i og for bestyrelsen.  Søren Duun er på genvalg og stiller gerne op igen.

  Bestyrelsen stiller forslag om at Uffe Madsen vælges til bestyrelsen med Økonomi m.v. som den specifikke opgave.  Der er herudover stillet 2 nye personer i forslag:  Torben Nielsen

  Palle Birklund  Først skulle forsamlingen tage stilling til Bestyrelsens forslag om at den nye bestyrelse består af 6 personer og det vil sige at der så skal vælges 2 af de 4 opstillede.

  Bestyrelsens forslag blev vedtaget af forsamlingen.  Herefter skulle, der stemmes om de opstillede kandidater:

  Søren Duun opnåede genvalg

  Uffe Madsen blev valgt ind.  Christian Nordahl takkede herefter Tommy, Kim og Flemming for deres store arbejde og fantastiske indsats og bidrag til klubbens liv og forhold – med stor applaus fra forsamlingen.  [b]6. Valg af Revisor og suppleant:

  [/b]


  Tonny Petersen blev valgt til revisor og Carsten Hansen blev valgt til suppleant.

  [b]7. Forslag til Budget.

  [/b]


  Bestyrelsen har ikke et forslag til budget klar, idet vi gerne ville have Uffe Madsen med ind over dette punkt. Der er aftalt budgetmøde d. 22. Februar – og primo marts forventes et budget offentliggjort på hjemmesiden.

  Christian Nordahl bad forsamlingen godtage bestyrelsens budgetambition om at holde kontingent og startgebyrer på samme niveau som i 2009 – og at bestyrelsen samlet set sigter mod et overskud for 2010.

  Dette blev taget til efterretning af forsamlingen.  [b]8. Indkomne Forslag:

  [/b]


  Bestyrelsen har fremlagt forslag til nye vedtægter.

  Bestyrelsen anbefaler at forsamlingen vedtager disse som et hele, idet revisionerne primært er af redaktionel karakter.

  Der er to reelt nye emner: Passivt medlemskab, og så er der luget ud i klubbens medlemskaber i andre organisationer.  Redegørelsen gav anledning til flg. Udveksling:

  Opsigelse af medlemskabet af MHS: bestyrelsen har meldt HMS ud af Motor Historisk Selskab, grundet dels en kraftig stigning i kontingent dels at denne stigning skulle finansiere et sekretariat m.m.. Bestyrelsen er af den holdning også at MHS´s interesser ikke er sammenfaldende med de motorsportslige – og i øvrigt er mange HMS medlemmer også medlemmer af bilmærkeklubber – så der betales flere gange til MHS. HMS sparer 9-10.000 om året.  Forslaget til nye vedtægter blev vedtaget med 1 blank stemme og ingen imod.  [b]9. Eventuelt

  [/b]
  9.1 Drøftelse om at HMS tager initiativ til at klassiske motorcykler deltager i vores Klassiske løbs arrangementer. Kommentar: der er ikke plads og tid til flere klasser i løbs arrangementerne. I 2010 har eksempelvis Ring Knutstorp fået reguleret deres støj-timer – og fremover vil løb slutte kl. 16.00.

  9.2 Opdeling af YT. Bestyrelsen har den holdning af YT er en del af HMS og man vil løbende drøfte regulering af klasserne. I HU ønsker man rullende aldersgrænse, men det vil give store problemer med at få alle klasser ud og køre.

  9.3 Bedre information fra bestyrelsen.

  9.4 Track day på Ring Knutstorp d. 17. April. Den 22 maj et 45 minutters løb på Sturup i samarbejde med MSCC.

  9.5 NEZ: i ”nordeuropæisk zone” hænger klasserne ikke sammen, hvilket gør det svært at gennemføre med nok deltagere.

  9.6 Scandinavian Historic Masters: Diskussion pågår omkring danske baner - løb afvikles på Gelleråsen, Karklskoga og Våler.

  9.7 Generel drøftelse af de tællende løb herunder CHGP: HMS vil gerne låse kalenderen med 6 tællende løb og have førertrøjen på – og folk kan jo selv vælge fra og til.

  9.8 CHGP: at HMS skal fasthold CHGP på at afvikle løbet i overensstemmelse med DASU’s afviklingsbestemmelser.

  9.9 Præmier: det er reglementsbestemt – i hvert fald i HillClimb - at der skal uddeles så mange pokaler og præmier.

  9.10 Kørere i 71-klassen 0-1300 vælger klub-klasserepræsentant. Punktet blev ikke behandlet, da der ikke kan stemmes/besluttes under eventuelt.  Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 23.00.  Referent

  Ole Holst

  Dirigent

  Johann Fløe Svenningsen
  Carsten Warnich  1965 Mini #131

  BUTTON_POST_REPLY